Om projektet

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads Kommunalförbund och drivs i samverkan med flera stora varumärken, återförsäljare, organisationer och andra intressenter.

Flera delprojekt har genomförts där cirkulära produkter har utvecklats och testats på marknaden. Ett exempel är samarbetet med Lindex som resulterade i kollektionen Re:Design by Lindex.

Läs mer om projektet i broschyren nedan

BAKGRUND

KLIMATUTMANINGAR

År 2015 tillverkades över 90 miljoner ton textila fibrer som sedan förädlades till produkter. Denna siffra är en tredubbling sedan åttiotalet och prognoser för framtiden indikerar att vi år 2050 kommer behöva tillverka uppemot 250 miljoner ton textila fibrer per år för att bibehålla ekonomisk tillväxt i textilbranschen.

Det är inte bara tillgång till råvara som är en utmaning för branschen, utan även miljöbelastningen det innebär att förädla dessa fibrer till textila produkter. Livscykelanalyser (LCA) visar att över 56% av en produkts klimatpåverkan beror på processerna från fiber till färdig produkt.

EV BILD

Detta innebär att återvunna fibrer som substitut till jungfruliga material inte är effektivt för att reducera klimatpåverkan; vi behöver helt enkelt tillverka färre saker. Den naturliga följdfrågan blir: hur kan vi då fortsätta skapa tillväxt?

CIRKULÄR EKONOMI

Många pekar på cirkulär ekonomi som svaret på den frågan. Dagens ekonomiska system kan beskrivas som linjärt, där råvara utvinns till produkter med en begränsad livslängd som sedan kasseras. Detta leder dels till ett stort slöseri med naturresurser men också att stor ekonomisk potential går förlorad.

Om denna potential istället kunde tillvaratas skulle samhället kunna generera tillväxt på ett sätt som är hållbart inom ramen för planetens gränser.
I det cirkulära systemet är material och produkter utvecklade för att kunna repareras, återanvändas, fungera som insatsmaterial i andra applikationer och tillslut material som kan återvinnas.

Dessa ”material-loopar” möjliggör tillvaratagande av värde samtidigt som resursanvändningen maximeras. En viktig regel är att hålla förädlingsvärdet så högt som möjligt på materialet som cirkuleras. Denna princip går igen i EU’s avfallshierarki.

Dock kräver ett cirkulärt system en helt ny syn på hur material och produkter designas för att kunna fungera i ett cirkulärt system.

Samtidigt behöver företagens affärsmodeller re-designas för att stödja det cirkulära flödet. En viktig del är att skapa attraktiva kunderbjudanden som ligger i linje med cirkulära synsätt och gör det åtråvärt för konsumenten att konsumera på ett hållbart sätt.

Detta är utgångspunkten för projektet Re:textile och projektet syftar till att förändra designmetoder och affärsmodeller för att stödja den cirkulära ekonomin.

 


Re:textile är finansierat av Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund samt Naturvårdsverket och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige.

Jobbar du för ett företag eller organisation och är intresserad att genomföra ett projekt med oss? Fyll i formuläret HÄR  eller kontakta adrian.zethereus@hb.se
 | 0708 28 04 08